Drukuj

Mediacje

Administrator włącz .

Czym są MEDIACJE?

  • są sposobem trwałego rozwiązywania sytuacji konfliktowych gwarantującym satysfakcje obu stron
  • często są częścią postępowań sądowych różnego typu, a ugoda wypracowana w toku mediacji kończy postępowanie lub jest podstawa wyroku sadowego
  • są też wykorzystywane w sprawach „prywatnych”: sporach sąsiedzkich, konfliktach z pracodawcą, kryzysach w związku (n. plany opieki wychowawczej, podział majątku), itp.

Cele mediacji:
- celem mediacji jest wypracowanie przez strony dobrowolnej ugody, satysfakcjonującej obie strony.
- mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu
- mediacje często są częścią postępowań sądowych różnego typu, a ugoda wypracowana w toku mediacji kończy postępowanie lub jest podstawa wyroku sadowego
- są też wykorzystywane w sprawach „prywatnych”: sporach sąsiedzkich, konfliktach z pracodawcą, kryzysach w związku (n. plany opieki wychowawczej, podział majątku), itp. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza

Zasady stosowane w postępowaniu mediacyjnym:
- dobrowolność udziału w mediacji
- poufność postępowania mediacyjnego (zachowanie tajemnicy),
- nieformalność postępowanie w dobrej wierze (uczciwość, mówienie prawdy, niemanipulowanie),
- poszanowanie godności każdego uczestnika postępowania mediacyjnego,
- bezstronność mediatora (w stosunku do stron i problemu),
- dążenie do kompromisu i gotowość zawarcia ugody,
- samodzielność, autonomiczność konfliktu (własność) tzn, że mediator pozostawia stronom możliwość samodzielnej decyzji wobec wszystkich kwestii dotyczących konfliktu oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności,
- satysfakcja dla obydwóch stron (jako efekt mediacji);

Koszty MEDIACJI:

Mediacje z inicjatywy stron (przedsądowe):

  • Konsultacja mediacyjna – czas trwania do 2 godzin zegarowych – 100,00
  • Rodzicielski Plan Wychowawczy – 60,00 za każdą godzinę pracy
  • Wstępne spotkanie mediacyjne – czas trwania do 1 godziny zegarowej – 50,00 (od każdej ze stron mediacji)
  • Mediacyja właściwa 1 sesja – czas trwania do 2 godzin zegarowych – 100,00 (do równego podziału pomiędzy strony mediacji zwykle potrzebne są trzy sesje, jeżeli istnieje potrzeba wydłużenia czasu prowadzonych mediacji doliczana jest kwota 50,00 od każdej kolejnej godziny)
  • Sporządzenie ugody mediacyjnej – 50,00 (do równego podziału pomiędzy strony mediacji)

Mediacje kierowane przez sąd:

  • Wynagrodzenie mediatora i koszty mediacji pobierane są według cennika określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r
  • W mediacjach karnych kierowanych przez sąd strony nie ponoszą kosztów. Mediator otrzymuje wynagrodzenie ze Skarbu Państwa.

Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora (mediatorów) oraz wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, pokrycie kosztów przejazdów na terenie województwa lubuskiego i pomorskiego (w innych województwach konieczność dopłaty za dojazd mediatora)