Drukuj

STUDIUM MEDIACJI

Administrator włącz .

60h warsztat podstawowy

+

20h warsztat z konstruowania ugód sądowych

=

80h zajęć warsztatowych„Kuźnia- komunikacja i rozwój osobisty” zaprasza wszystkich, którzy w przyszłości chcą podjąć działania bądź pracę w charakterze mediatora.

Czym są MEDIACJE? Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

 • są sposobem trwałego rozwiązywania sytuacji konfliktowych gwarantującym satysfakcje obu stron
 • często są częścią postępowań sądowych różnego typu, a ugoda wypracowana w toku mediacji kończy postępowanie lub jest podstawa wyroku sadowego
 • są też wykorzystywane w sprawach „prywatnych”: sporach sąsiedzkich, konfliktach z pracodawcą, kryzysach w związku, itp.

Adresaci studium: osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach i mediacjach, nabyciem umiejętności mediacyjnych, które można wykorzystać w sporach prywatnych i sądowych

WARSZTAT PODSTAWOWY Ukończenie podstawowego warsztatu szkoleniowego wraz z zdanym egzaminem końcowego stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studium Mediacji zgodne zs standardami szkolenia mediatorow.

Program 60 godzinnego warsztatu podstawowego:

 1. ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA - INTEGRACJA
  • Zajęcia integracyjne; sformułowanie oczekiwań uczestników
 2. ASPEKTY PRAWNE
  • Mediacje w sprawach karnych i nieletnich (standardy i praktyka);
  • Mediacje w sprawach cywilnych, Mediacje w sprawach rodzinnych
  • Dialog społeczny
  • Mediacje z zakresu prawa pracy, Mediacje gospodarcze
  • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 3. DIAGNOZA KONFLIKTU
  • Definicja konfliktu; źródła i rodzaje konfliktów; typy konfliktów; dynamika konfliktu - koło konfliktu;
  • style reagowania na konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktów; symulacje; zarządzanie konfliktem, prawo synergii
 4. KOMUNIKACJA
  • Bariery komunikacyjne; ukryte komunikaty; komunikacja kobiet, komunikacja mężczyzn, komunikowanie się z dziećmi
  • Elementy analizy transakcyjnej
  • Warunki efektywnego porozumiewania się
  • model komunikacji interpersonalnej; - komunikacja werbalna - aktywne słuchanie: parafraza, odzwierciedlanie,
  • klaryfikacja; precyzyjne formułowanie wypowiedzi; informacja zwrotna; dopytywanie; komunikacja niewerbalna
  • Asertywne porozumiewanie się - prawa asertywne,
  • Określanie granic psychicznych i fizycznych; - komunikat „ja”; - „zdarta płyta”; - asertywna krytyka, pochwała, opinia, prośba - techniki: odtruwające pytanie, rzeczowe stwierdzenie,
  • Strategie radzenia sobie z krytyką oraz obrona przed atakiem i agresji; - jak porozumiewać się z ludźmi, którzy naruszają nasze granice - „samoobrona słowna” - pierwsza pomoc po ataku (5 technik): „wdech i wydech:, „zachowaj dystans”, - „spokój mimo wszystko”, „odroczenie”, „najprościej jak się da” ; „ściana ogniowa”
  • - techniki na zachowania agresywne - m.in. „zasłona dymna”, „poszukiwanie krytyki”, „strategia konstruktywnego gniewu”,
  • Metody porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów: - arbitraż i medarb; - litygacja, - moderacja, - facylitacja; -rozjemstwo; - negocjacje, - mediacje,
 5. NEGOCJACJE
  • Definicja i cechy negocjacji; etapy negocjacji; interesy w negocjacjach; rodzaje negocjacji, negocjacje miękkie, twarde, nastawione na współpracę; typy negocjatorów i strategie;
  • sposoby negocjowania wynikające z cech osobowościowych w konflikcie; podobieństwa i różnice negocjacji i mediacji
 6. MEDIACJE (trening mediacyjny)
  • Definicja mediacji i ich istota; etapy mediacji;
  • Zasady mediacji - dobrowolność, gotowość do ugody, bezstronność mediatora, poufność, prywatność/nieformalność, autonomia konfliktu, poszanowanie godność, działanie w dobrej wierze, satysfakcja dwóch stron ( parafraza zasad); przygotowanie do mediacji
  • warunki, wstępne rozmowy ze stronami; organizacja postępowania mediacyjnego;
  • przebieg - etapy mediacji ETAPY MEDIACJI - 1-4 Wystąpienie otwierające (dostrojenie), prezentacja stanowisk stron, wentylacja, wyjaśnianie, ETAPY MEDIACJI - 5-9 - Rozmowy na osobności (kwestie- interesy-propozycje); pertraktacje; techniki na impas: „batna”, „watna”, „adwokat diabła”; weryfikacja ugody
  • Konstruowanie ugody; prowadzenie dokumentacji; ocena efektywności pracy mediatora - ko³o satysfakcji; „produkt mediacji”
  • Treści dodatkowe: mediacje rówieœnicze; sposoby rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej, praca socjalna (przeciwdziałanie bezradności i kryzysom, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji;
  • mediacje w konfliktach rodzinnych;
  • sprawiedliwość naprawcza - modele mediacji w sprawach karnych.
 7. MEDIATOR
  • Radzenie sobie z manipulacją; inne techniki wykorzystywane w porozumiewaniu się;
  • rola i zadania mediatora;
  • kodeks etyczny mediatora; autodiagnoza umiejętności mediacyjnych; prawa i obowiązki mediatora;
  • współpraca mediatorów - superwizja, grupy wsparcia
 8. COACHING, EWALUACJA SZKOLENIA
  • Warsztatowy egzamin praktyczny;
  • coaching - informacje zwrotne dla uczestników szkolenia, elementy planowania dalszego rozwoju, ewaluacja szkolenia

WARSZT DOSKONALĄCY DLA MEDIATORÓW
nt. KONSTRUOWANIE UGÓD

Ukończenie tego warsztatu pozwala na podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się mediacjami oraz jest warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu na listy mediatorów prowadzone przez Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym.

Warsztaty są realizowane zgodnie z wymogami kodeksu postępowania cywilnego (nowelizacja z 28 lipca 2005 roku) w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu cywilnym - w sprawach rodzinnych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i gospodarczych, jak również zgodnie z regulacjami mediacji w sprawach karnych i nieletnich.

Program 20 godzinnego warsztatu doskonalącego:

 1. Elementy superwizji spraw prowadzonych dotychczas przez uczestników
  • omówienie doświadczeń uczestników z prowadzonych mediacji oraz doświadczeń po wcześniejszych warsztatach mediacyjnych
 2. sesja „spotkania informacyjne i otwarcie mediacji”
 3. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PROCEDUR MEDIACYJNYCH w sprawach kierowanych przez sąd; analiza praktycznego wymiaru stosowania zasad mediacji
 4. wykład: ZASADY PRAWA CYWILNEGO oraz prawo materialne
 5. PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA MEDIACJI
 6. warsztat: ANALIZA AKT SPRAW SĄDOWYCH
  • omówienie dokumentów w postępowaniu mediacyjnym
  • FORMUŁOWANIE UGÓD NA PIŚMIE na podstawie akt sądowych
  • SYMULACJE MEDIACJI CYWILNEJ na podstawie przykładowych akt sprawy
  • FORMUŁOWANIE UGÓD na piśmie w prowadzonych symulacjach
  • ANALIZA UGÓD z punktu widzenia wymogów kodeksu postępowania cywilnego oraz wymogów mediacji
 7. sesja: pytania i odpowiedzi; coaching i ewaluacja

Liczba godzin: 80h w czterech weeendowych zjazdach (po 20 h)

Termin I zjazdu 04-05.02.2012r.

Termin II zjazdu 18-19.02.2012r.

Termin III zjazdu: 03-04.03.2012r.

Termin IV zjazdu: 24-25.03.2012r.

Koszt: 1600 zł;

Uwaga: dla studentów i członków OPP koszt oraz stałych bywalców 1400 zł

UCZESTNICY PO ZDANYCH EGZAMINACH CZĄSTKOWYCH, UCZESTNICTWIE W MIN 80% ZAJĘĆ UZYSKUJĄ ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU, KTÓRE POTWIERDZA ICH KWALIFIKACJE DO PEŁNIENIA FUNKCJI MEDIATORA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Termin zgłoszeń do wyczerpania miejsc
 • Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne, pod jednym z numerów: (530777228, lub 603233393) lub pocztą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Wpłacenie zaliczki w wysokości 300zł na konto decyduje o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
 • Pozostałą kwotę, należy wpłacić do końca trwania kursu – warunek uzyskania zaświadczenia ukończenia studium.
 • „Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona-uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Dane firmy:
Kuźnia – komunikacja i rozwój osobisty
Biuro:
Pl. J. Matejki 3/2, Zielona Góra
/przy Centrum Psychoterapii i Szkoleń/
Nr konta bankowego: Bank Millennium S.A. 28 1160 2202 0000 0001 6066 3922